شرمنده دایی جان من پول مول ندارم که سرور دانلود داشته باشم که بخوام برنامه و بازی بزارم، اینو زدم که مثلا اره سایت ما هم ازینا داره ولی نداره💔

شرمنده دایی جان من پول مول ندارم که سرور دانلود داشته باشم که بخوام برنامه و بازی بزارم، اینو زدم که مثلا اره سایت ما هم ازینا داره ولی نداره💔