دینانت

برنامه نویسی متلب (استاد حسین بزم آرا قوشچی)

متلب

چندین برنامه نوشته شده با matlab در کلاس های استاد حسین بزم آرا قوشچی

برنامه سن

شیر یا خط

عدد اول

دونات

معادله درجه 2

عدد پی